مروری گذرا بر اخبار چند هفته اخیر رسانه های مطرح غربی خبر از تحولی عمیق در رویكرد این رسانه ها درقبال بحران سوریه را می دهد. این رسانه ها با چرخشی غیرمنتظره و  در عین حال آشكار انعكاس اخبار پیرامون سوریه را یا به كلی بایكوت نموده اند و یا در خوشبینانه ترین حالت تنها به اشاره ای گذرا اكتفا كرده اند. در همین رابطه بسیاری از دولتهای غربی ازجمله فرانسه و انگلستان كه تا پیش از این عنوان مدافعین اصلی جبهه معارضین سوریه را یدك می كشیدند نیز در چرخشی  آشكار در سیاستهای خود كمكهای مالی و تسلیحاتی گسترده به جبهه معارضین سوری را به حداقل رسانده اند. تمام این فكتها خبر از  وقوع رویدادی تاثیرگذار بر روند تعیین سیاستهای دول غربی در قبال موضوع سوریه را دارد. پیرامون این چرخش مواضع تاكنون گمانه زنی هایی صورت پذیرفته است.